แบบฟอร์มการขอใช้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

วัน เดือน ปี : 
ข้าพเจ้า : 
ตำแหน่ง : 
กลุ่มงาน : 
เบอร์โทร
อีเมล
มีความประสงค์ให้ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง : 
กำหนดขอรับงานภายในวันที่ : 
โดยขอให้ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดังนี้ :   โปสเตอร์
 แผ่นผับ
 ไวนิล ขนาด
 ป้ายประชาสัมพันธ์
 แบนเนอร์(Banner)
 อื่นๆ ระบุ
หมายเหตุ
1. กรุณาส่ง file ข้อความและรูปภาพที่ต้องการผลิต มายัง Email : [email protected]
2. ระยะเวลาดำเนินงานการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปริมาณการขอใช้บริการและการส่งข้อมูลประกอบออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วน

 ©กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์       Operate - Develop by IT RICD Team