แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วัน เดือน ปี : 
ข้าพเจ้า : 
ตำแหน่ง : 
กลุ่มงาน : 
เบอร์โทร
มีความประสงค์ขอแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ : 
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ :   Website สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 Facebook สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 ปิดประกาศ(บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า OPD)
 บันทึกภาพนิ่ง
 บันทึกภาพเคลื่อนไหว
 ส่งข่าวให้สื่อมวลชน
 แถลงข่าวศาลากลาง
โดยขอรับการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ : 
ถึงวันที่ : 
หมายเหตุ กรุณาส่ง file ข้อความและรูปภาพที่ต้องการเผยแพร่ มายัง Email : [email protected]

 ©กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์       Operate - Develop by IT RICD Team